Noèní úvahy
None

Testimonium Flavianum

27. ledna 2004, 15:25


Vzhledem k tomu, že jsem chorobou upoutaná doma, pustila jsem se do dělání pořádku ve vlastní knihovně i ve vypůjčených knihách. A taky, protože máme to zkouškové období, jsem se podívala, kdy se budu muset dostavit ke zkouškám a něco vědět. Teď tedy budu psát tak různě, bez ladu a skladu, podle toho, co mi zrovna přijde při uklízení nebo studiu do ruky.

Dnes tedy o zmínce o Ježíšovi v díle Josepha Flavia, které se říká testimonium Flavianum a která vzbuzuje docela slušné pochybnosti o své pravosti.

V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho Židů i Helénů. Tento byl Mesiáš (=Christos). A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho prve oblíbili, ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla "rodina" křesťanů (christianoi), kteří se jmenují podle něho.  Iudaiké archaiologia XVIII,3,3

Flaviova 18.kniha Dějin Židů začíná příchodem prvého římského správce Koponia roku 6.n.l. Pak jsou vylíčeny hlavní duchovní směry judaismu v té době, obsahuje výklad o esejcích, saducejích a farizejích. V druhé kapitole popisuje Flavius změny v obsazení nejvyšších státních a kněžských funkcí až do začátku vladařství Pontia Piláta. V třetí kapitole jsou popsány bouře související s jeho necitlivým přístupem k jeruzalémskému chrámu, nejdřív chtěl totiž vnést do Jeruzaléma obrazy císaře a pak chtěl použít chrámové peníze na stavbu vodovodu. Pak následuje právě citované TF. Za ním pak nesouvisející popis událostí v Římě.

TF se zachovalo i ve Válce židovské, která je asi o dvacet let starší. Je tam ale obsaženo jen v jednom zachovaném rukopise. (Codex Vossianus Fol. Gr. 72) a je také obsažen ve staroruském překladu Války židovské z 11.století. Kontext výpovědi je podobný jako v Dějinách Židů, následuje po popisu nepokojů v Jeruzalémě. Pravděpodobně podobnost obou textů v této části vedla k doplnění TF do starší Války židovské, kde původně TF nebylo. Poprvé je TF citován Eusebiem (asi 263-339) v díle Církevní dějiny (I,11,7-8). Ale Origénes (asi 185-253/4) říká o Flaviovi výslovně, že nevěřil, že Ježíš je Mesiáš.

Většina badatelů považuje TF za křesťanský falsifikát. Dají se rozlišit tři základní badatelská stanoviska: TF bylo celé interpolováno, částečně interpolováno nebo je celé autentické. Třetí možnost se jeví jako vyloučená, protože je krajně nepravděpodobné, že by věřící Žid Flavius uznal Ježíše za Mesiáše.

Z toho, že Origenés TF nezná, lze usoudit, že v době mezi Origenem a Eusebiem nějaký křesťan buď vložil do Flaviova textu v Dějinách Židů TF jako celek nebo původní informaci o Ježíšovi přepracoval v křesťanském pojetí. V současné době převažuje druhá možnost a jsou snahy přiblížit se pravděpodobnému původnímu textu TF. Semitolog S.Pines roku 1971 uveřejnil znění Flaviova textu tak, jak se zachovalo u arabského křesťanského historika Agapia z 10.století.

V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ; podle toho byl pokládán za Mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky.

Uznání této verze, i když se jeví nejpravděpodobnější, není ani mezi badateli všeobecné.

V kapitole 20 Dějin Židů je ovšem krátká zmínka, nepochybně autentická, o tom, že Ježíšův bratr Jakub a jiní byli obviněni z nedodržování židovského zákona, byli odsouzeni a popraveni.

A.Frolíková : Rané křesťanství očima pohanů, (svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1.-2.století) edice Historica, Praha 1992

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

E-Mule EMul (12.06.2004, 18:55:18 - Mail - WWW): no
Well done, this site is really great. Just wanted to say hello, keep up the good work!

pkv (26.06.2004, 21:44:00 - Mail - WWW): no
I just found this excellent site and just wanted to say hello! Maybe you should add more pics... pkv

krankenkasse vergleich (26.06.2004, 21:44:04 - Mail - WWW): no
I just found this excellent site and just wanted to say hello! Maybe you should add more pics... krankenkasse vergleich

(03.11.2004, 01:27:36):


(03.11.2004, 01:27:41):


Kazaalight (28.02.2005, 16:44:25 - Mail - WWW): no
This site is a nice place on the net. Kazaalight

Bit Torrent (28.02.2005, 16:44:31 - Mail - WWW): no
This site is a nice place on the net. Bit Torrent

Filmtauschboerse (28.02.2005, 17:05:19 - Mail - WWW): no
This site is a nice place on the net. Filmtauschboerse

Soul Seek (28.02.2005, 17:05:37 - Mail - WWW): no
This site is a nice place on the net. Soul Seek

krankenversicherung (04.03.2005, 19:50:48 - Mail - WWW): no
This site is very useful. Keep up this excellent work - very good. krankenversicherung

john (20.08.2005, 13:48:50 - Mail - WWW):
This site is very useful. Keep up this excellent work.

Cnescu (20.08.2005, 13:50:25 - Mail - WWW):
Hola, quiero enviarles un saludo y desearles lo mejor.


http://www.private-krankenversicherungen-24.tv/ (24.11.2005, 04:23:41 - Mail - WWW): no
I just want to say hi. This site is quite nice. Have a wonderful day... http://www.private-krankenversicherungen-24.tv/


Přidání komentáře...

None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.